Jak działa system paszportyzacji sieci światłowodowej?

Jak działa system paszportyzacji sieci światłowodowej?

Paszporty kojarzą się z podróżami za granicę. Są to dokumenty niezbędne do odbycia podróży i służą potwierdzeniu tożsamości. Podobne zadanie spełniają systemy paszportyzacji sieci światłowodowej.

Ich idea opiera się na zewidencjonowaniu każdego elementu sieci i nadanie mu tzw. paszportu. Pozwala to na określenie położenia elementów, występujących między nimi relacji czy też zebranie informacji o ich podstawowych parametrach.

Czym jest paszportyzacja sieci?

Paszportyzacja sieci to nic innego jak proces ewidencji sieci. Polega on w pierwszej kolejności na pozyskiwaniu, a w drugiej na udostępnianiu zarówno rzeczywistych jak i planowanych danych o sieci. Wszelkie informacje gromadzone są na podstawie źródeł elektronicznych, jak i papierowych oraz pracy w terenie.

Dzięki nim możliwe jest opracowanie precyzyjnej ewidencji sieci, która pozwoli na ujęcie wszelkich istotnych danych technicznych, parametrów sieci, położenia topograficznego oraz zachodzących relacji i funkcjonowania systemu informatycznego, dzięki czemu możliwe jest aktualizowanie na bieżąco ewidencji sieci.

W jakim celu stosowana jest paszportyzacja sieci?

Powodów zachęcających do wykonywania paszportyzacji sieci jest wiele. Przede wszystkim jest to nowoczesne rozwiązanie, które stanowi podstawę do wdrożenia systemu efektywnego zarządzania elementami infrastruktury. Co istotne wpływa ona korzystnie na cały proces utrzymania infrastruktury sieciowej.

Stosowanie paszportyzacji niesie za sobą także szereg innych korzyści. Wśród nich jako pierwszy należy wymienić krótki czas potrzebny na zlokalizowanie ewentualnych awarii sieci. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie szybkich rozwiązań i podjęcie niezbędnych działań, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemów. Szybka reakcja na zaistniałą sytuację problemową ogranicza ryzyko strat zarówno materialnych, jak i wizerunkowych.

Drugą korzyścią wynikającą z paszportyzacji jest możliwość przygotowania i późniejszego przeanalizowania zaawansowanych oraz rozbudowanych raportów. Jest to istotne, gdyż pozwala na racjonalne i świadome prowadzenie działalności. Kwestia opisowo-raportowa jest ważna zarówno ze względów dokumentacyjnych, jak i w celu wykrycia słabych punktów systemów. Dzięki temu łatwiejsze jest przygotowanie planu zaradczego i usprawnienie funkcjonowania systemów.

Trzecią równie ważną i wynikającą poniekąd z drugiej korzyścią paszportyzacji jest możliwość sprawnego, ekonomicznego i skutecznego planowania rozbudowy infrastruktury. Dzięki zastosowaniu paszportyzacji sieci wiadomo jakie rozwiązania są skuteczne, a które się kompletnie nie sprawdzają. Dzięki temu firma uniknie ryzyka ewentualnych strat, a wszystkie usprawnienia i rozbudowy będą wynikały z aktualnych potrzeb i warunków. Jest to niezwykle ważne, gdyż pozwala na racjonalne gospodarowanie kosztami i aktualnymi możliwościami.

Ostatnia korzyść dotyczy zarówno oszczędności, jak i troski o środowisko naturalne. Wdrożenie cyfrowej (elektronicznej) ewidencji sieci wpływa na ograniczenie zużycia papieru, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Ponadto firma może pochwalić się przed swoimi klientami i kontrahentami ekologicznym podejściem. Jest to obecnie bardzo cenione i w pozytywny sposób wpływa na wizerunek firmy. Podnosi to jej prestiż i wyróżnia ją na tle konkurencji. Troska o dobro wspólne jakim jest planeta, zawsze odbierana jest bardzo korzystnie, traktowana jest jako wartość dodana.

Największe wyzwania dla podmiotów realizujących paszportyzację

Przy realizacji paszportyzacji może pojawić się sporo wyzwań, zarówno na etapie projektowania zadania, jak i w trakcie jego wykonywania. Jednym z poważniejszych, któremu muszą sprostać projektanci jest przygotowanie i wdrożenie rozwiązań administrowania, które będą pozwalać na zarządzanie prawami dostępu. Konieczne jest przy tym zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych. Nadszarpnięcie go może nieść za sobą konsekwencje wynikające z przepisów o ochronie danych – RODO, a także problemy wizerunkowe.

Pojawiają się także inne wyzwania, dotyczące samej różnorodności danych, czy też skomplikowanej struktury sieci telekomunikacyjnej. Przy realizacji procesu paszportyzacji konieczne jest także przeprowadzenie analizy przestrzennej, która uwzględnia strukturę demograficzną, gdyż to także może być wyzwaniem. Jednak przemyślany i skuteczny system przyniesie szereg korzyści.

światłowód

Co jest ewidencjonowane przez system paszportyzacji?

System paszportyzacji jest bardzo złożony, ewidencjonuje on warstwę fizyczną i logiczną sieci. Do pierwszej zaliczają się:

  • urządzenia, które realizują transmisję danych i kanalizację teletechniczną;
  • występujące relacje kablowe;
  • sieć światłowodową obejmującą kable, włókna oraz elementy pasywne i aktywne;
  • zasięg sieci;
  • obiekty budowlane takie jak pomieszczenia techniczne, szafy zewnętrzne i wewnętrzne.

Do drugiej, logicznej warstwy należy zaliczyć:

  • wszelkiego rodzaju usługi klienckie uwzględniające podział według rodzaju, pakietu, ceny czy oferty;
  • sieci transmisyjne w różnych technologiach.

Powiązanie obu zasobów zapewnia logistyczne i techniczne wsparcie wielu czynności. Paszportyzacja sieci jest dziś już koniecznym i niezbędnym elementem, gdyż liczba użytkowników sieci ciągle się zwiększa.