Jak wygląda kontrola ITD

Jak wygląda kontrola ITD

Transport to bardzo znacząca część gospodarki, która z roku na rok cały czas się rozwija. Aby zapanować nad działalnością firm transportowych oraz pracą samych kierowców, niezbędne było powołanie odpowiedniego organu, który zajmie się kontrolą transportu. W Polsce organem zajmującym się tego typu działaniami jest Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). 

Inspektorzy ITD mogą nie tylko kontrolować kierowców podczas wykonywanej przez nich pracy, ale także przeprowadzać szczegółowe kontrole przedsiębiorstw transportowych w ich siedzibie. Wszystkie tego typu działania mają na celu sprawdzenie, czy firmy transportowe oraz ich pracownicy przestrzegają przepisów prawnych w transporcie drogowym. 

W jakich sytuacjach ITD może przeprowadzić kontrolę drogową?

Inspekcja Transportu Drogowego to organ, który został powołany do kontroli przepisów dotyczących przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Obecnie inspektorzy ITD mają spore możliwości, które umożliwiają im przeprowadzanie kontroli drogowej w wielu różnych przypadkach, takich jak:

  • Uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem różnego rodzaju środków o podobnym działaniu.
  • Naruszanie przepisów ruchu drogowego przez kierowcę, co zostało zarejestrowane przy pomocy przyrządów kontrolno-pomiarowych, przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących (tachograf)
  • Rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego lub spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu.
  • Może być również spowodowana rutynowym działaniem, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach publicznych

pomoc w itd

Jak wygląda kontrola drogowa ITD?

Kontrolę drogową przeprowadza zawsze posiadający odpowiednie uprawnienia inspektor ITD. Wszelkie czynności kontrolne wykonuje on w pełnym umundurowaniu oraz posługując się przy tym legitymacją służbową i znakiem identyfikacyjnym. Podejmując takie działania, inspektor ma prawo do wejścia do pojazdu i skontrolowania wszelkich dokumentów.

Sprawdzona zostaje karta kierowcy i karty przedsiębiorstwa, a także wszelkie zainstalowane lub znajdujące się w pojeździe urządzenia pomiarowo-kontrolne lub tachograf cyfrowy. Ma to na celu zebranie informacji na temat czasu pracy kierowcy, czasu jazdy, przerw w ruchu, prędkości pojazdu na trasie oraz wszelkich innych zapisów z tachografu. Oprócz tego inspektor ma również prawo do przeprowadzenia kontroli masy pojazdu, nacisku osi i wymiarów pojazdu przy użyciu specjalistycznego przyrządu pomiarowego, a także to wydania kierowcy polecenia opuszczenia pojazdu oraz samodzielnego pokierowania kontrolowanym pojazdem w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. 

Uprawnienia inspektorów pozwalają im również na wylegitymowanie kierowcy i innych osób biorących udział w danym zdarzeniu, zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków, a w szczególnych sytuacjach nawet zastosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Obowiązkiem kierowcy podczas kontroli ITD jest udostępnienie inspektorowi swojego pojazdu, okazanie wszystkich niezbędnych dokumentów i nośników danych, udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, umożliwienie sporządzenia kopii dokumentów, a także dokumentacji fotograficznej lub filmowej.

Jaki może być skutek kontroli ITD?

Kierowca jest zobowiązany do posiadania przy sobie wszelkich niezbędnych dokumentów, karty kierowcy, zapisów z tachografu, prawa jazdy, zezwoleń itp. Oprócz tego podczas jazdy musi się on również stosować do wszelkich przepisów ruchu drogowego oraz przepisów odnoszących się do transportowania ładunków za pomocą przystosowanego do tego samochodu. Jeśli któreś z tych zobowiązań nie zostanie spełnione i inspektor podczas kontroli wykryje jakieś niezgodności lub błędy może on nałożyć zarówno na kierowcę jak i firmę transportową mandat

Wysokość kar finansowych jest bardzo różna i zależy od tego, jakie uchybienie zostało popełnione. Przykładowo niekompletne dane cyfrowe lub wykresówki to mandat w wysokości 300 zł, brak wykresówek to kara 500 zł, brak licencji na przewóz drogowy to 8000 zł itd.

Odwołanie od kary nałożonej przez ITD

Od kary nałożonej przez ITD można się oczywiście odwołać. Należy jednak to zrobić w terminie do 14 dni od momentu doręczenia stronie decyzji. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał decyzję. 

Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm, które świadczą pomoc w ITD. Dzięki temu wszystkie formalności zostaną z pewnością wypełnione poprawnie i znacznie szybciej.