Jakie certyfikaty energetyczne może otrzymać firma po przejściu audytu?

Jakie certyfikaty energetyczne może otrzymać firma po przejściu audytu?

Przyjęta 20 maja 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej narzuca na duże firmy obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych przynajmniej raz na 4 lata. Ustawa jest wynikiem wprowadzonej w Unii Europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej. Na czym polega audyt energetyczny, jakie firmy powinny z niego korzystać i jakie certyfikaty mogą z tego tytułu otrzymać?

Podstawowe założenia audytu energetycznego

Termin audytów energetycznych wprowadza norma PN-EN-16247, według której audyt jest metodą systematycznej kontroli i analizy wykorzystania i zużycia energii w określonym obiekcie, budynku lub przez organizację. Celem przeprowadzanego audytu ma być identyfikowanie przepływu energii oraz wskazanie potencjału poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, pozwalającej na ograniczenie strat oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska.

W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwo, w którym została przeprowadzona kontrola zyskuje raport opisujący szczegółowo dostępne możliwości oszczędzania energii elektrycznej oraz podsumowanie dotychczasowego zużycia i efektywności zużycia energii. Każdy audyt wymagany na mocy Ustawy o efektywności energetycznej powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem aktualnych oraz możliwych do zweryfikowania danych z zakresu zużycia energii i zapotrzebowania przedsiębiorstwa na moc, zawierać raport wskazujący precyzyjne dane dotyczące zużycia energii przez obiekt, instalacje przemysłowe oraz całe przedsiębiorstwo, a także uwzględniać analizę kosztów zużycia energii i możliwych do wprowadzenia zmian generujących oszczędności. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania w celach kontrolnych wyników przeprowadzenia audytu energetycznego przez okres 5 lat.

Jakie firmy mogą i powinny przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyty energetyczne kierowane są przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, których działalność wiąże się ze znaczącym zużyciem energii w procesie produkcyjnym, transporcie i innych obszarach działalności. Audyt powinien obejmować minimum 90% zużycia energii i być przeprowadzony w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób lub odnotowujących sumę bilansową równą lub większą od 43mln € oraz roczny obrót równy lub większy od 50mln €  (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i przedstawioną tam definicją dużego przedsiębiorstwa).

Audytowi energetycznemu można poddać się także dobrowolnie, starając się o uzyskanie jak najwyższej wydajności energetycznej przedsiębiorstwa lub ubiegając się o certyfikat dla systemu zarządzania energią ISO 50001.

W przypadku wymogu przeprowadzenia audytu energetycznego, przedsiębiorstwa powinny zlecać go co 4 lata i każdorazowo informować o wynikach audytu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w czasie do 30 dni po uzyskaniu raportu z audytu.

Jakie certyfikaty energetyczne są przyznawane na podstawie audytów energetycznych?

Obowiązujące przepisy i ustawy dotyczące zarządzania energią i narzucające obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych nie zakładają, że przedsiębiorstwo będzie musiało zdecydować się na uzyskanie jakiegokolwiek certyfikatu energetycznego dla zachowania wysokich standardów wydajności energetycznej. Z perspektywy korzyści dla samego przedsiębiorstwa warto jednak przemyśleć uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z międzynarodowymi standardami, szczególnie jeśli planowane jest działanie na rynku międzynarodowym i konkurowanie z najlepszymi przedstawicielami branży. Jednym z certyfikatów, przy którego uzyskaniu może okazać się pomocne przeprowadzanie audytu energetycznego jest certyfikat ISO 50001 dla systemów zarządzania energią.

Wynikiem audytu energetycznego jest raport, na podstawie którego przedsiębiorca może ocenić obecne zużycie energii w poszczególnych obszarach swojej działalności oraz zaplanować leprze zarządzanie energią, dążąc do uzyskania oszczędności, zwiększenia własnej wydajności, obniżenia kosztów operacyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności i prestiżu przedsiębiorstwa na rynku.

Wdrożenie zmian zalecanych w audycie i chęć prowadzenia zrównoważonego, zbilansowanego energetycznie przedsiębiorstwa są naturalnym pierwszym krokiem w drodze do uzyskania certyfikatu ISO 50001. Choć przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest wymogiem do przejścia procesu certyfikacji i audytu certyfikacyjnego, jego wcześniejsze zlecenie i uzyskana dokumentacja ułatwiają przygotowanie sprawnego systemu zarządzania energią opartego o wymagania międzynarodowej normy.

Audyt energetyczny

Wykonać audyt energetyczny mogą specjaliści z firmy Bureau Veritas.

Jeśli Twoja firma chce bez problemu spełniać prawne wymogi dotyczące efektywnego zarządzania energią, a jednocześnie czerpać korzyści z wdrażanych rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność energetyczną przedsiębiorstwa, wykorzystanie audytu energetycznego jako punktu startowego do uzyskania certyfikatu energetycznego ISO 50001 to jedna z najlepszych decyzji gwarantujących rozpoznawalność, konkurencyjność i wiarygodność na rynku krajowym i międzynarodowym.