Jak powinien wyglądać protokół z rocznej kontroli okresowej budynku?

Jak powinien wyglądać protokół z rocznej kontroli okresowej budynku?

Obowiązek wykonywania corocznej kontroli okresowej spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, co reguluje art. 61 pkt 1. prawa budowlanego. To właśnie oni muszą dopilnować należytego użytkowania i kontrolowania stanu technicznego lokalu. Co obejmuje protokół z rocznej kontroli okresowej? Jak długo powinien być przechowywany?

Przegląd roczny budynku – co obejmuje?

W ramach corocznej kontroli okresowej właściciel lub zarządca ma obowiązek sprawdzić przede wszystkim elementy budynku i znajdujących się w nim instalacji, jakie są szczególnie narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Ważny jest również stan przewodów kominowych, instalacji gazowych, a także stan instalacji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Ustala się czy nie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów, środowiska, czy też konstrukcji budynku. Przykładowe elementy konstrukcji, jakie powinny podlegać kontroli, obejmują:

 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu,
 • elewacja, balustrady,
 • obróbki blacharskie,
 • elementy odwodnienia budynku,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • pokrycia dachowe,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe,
 • przejścia przełączy instalacyjnych przez ściany budynku,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej.

Warto przy okazji nadmienić, że odstęp pomiędzy każdą z kontroli corocznych nie musi wynosić dokładnie 365 dni. Najważniejsze jest to, aby na jeden rok kalendarzowy przypadała jedna kontrola.

Co obejmuje protokół z przeglądu rocznego budynku?

Informacje, jakie powinny być zawarte w protokole z przeglądu rocznego budynku, są określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dokładnie określa to rozdz. 2 § 4 pkt 4, wymieniając informacje takie, jak:

 • stan techniczny objętych kontrolą elementów,
 • poziom zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów,
 • zakres planowanych prac remontowych wraz z kolejnością ich wykonywania,
 • formy użytkowania elementów budynku narażonych w szczególny sposób na działanie czynników atmosferycznych,
 • zakres prac niewykonanych od czasu ostatniej kontroli okresowej,
 • dokumentacja graficzna.

Jak długo należy przechowywać protokoły z corocznego przeglądu budynku?

Zgodnie z prawem obowiązek przechowywania protokołów zachodzi przez cały czas istnienia nieruchomości. Wyjątkiem są tutaj domy jednorodzinne, letniskowe, a także drogi i mosty przy prowadzeniu książki drogi lub obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Dodatkowo prawo nakłada obowiązek udostępniania dokumentacji związanej z nieruchomością, w tym również protokołów z corocznej kontroli okresowej, na każde żądanie organów nadzoru budowlanego, a także innym jednostkom uprawnionym do kontroli form użytkowania nieruchomości, oraz sprawdzania, czy odbywa się ono zgodnie z prawem.

Czy zawsze istniał obowiązek przechowywania dokumentacji?

Aktualnie obowiązujące prawo budowlane uchwalone zostało w 1994 roku i co ciekawe, dopiero od tego momentu zaczęło ono nakładać na właścicieli i zarządców obowiązek przechowywania protokołów z przeprowadzania corocznych kontroli okresowych. Wcześniejsze wersje ustawy, m.in. z 1961 czy też 1974 roku nie regulowały tej kwestii. Obecnie zatem zakłada się, że jeśli właściciel nie jest w stanie okazać dokumentacji pochodzącej sprzed uchwalenia aktualnej wersji prawa budowlanego, nie oznacza to automatycznie, że ona nie istnieje.

budynek

Jak ważne jest przeprowadzanie corocznej kontroli okresowej?

Oprócz faktu, że jest ona obowiązkowa z uwagi na obowiązujące regulacje prawne, ma ona szczególne znaczenie z uwagi na bezpieczeństwo zamieszkujących budynek osób, a także wpływ na środowisko naturalne. Bieżące kontrole pozwalają sprawdzić stan zużycia instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych i innych, ułatwiając tym samym rozplanowanie przyszłych prac remontowych.