Placówki oświatowe a monitoring – gdzie można zainstalować kamery?

Placówki oświatowe a monitoring – gdzie można zainstalować kamery?

Monitoring to system, który pomaga utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i szybko reagować w sytuacji zagrożenia. Z tego względu monitoring jest obecnie tak często stosowany w bardzo wielu miejscach.

Od pewnego czasu kamery można zauważyć również na terenie szkół. Początkowo wzbudzało to pewne kontrowersje u części osób, ale z czasem okazało się, że monitoring w szkołach jest czymś niezbędnym. Dzięki niemu można znacząco poprawić bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników placówki, a także mienia.

Dlaczego monitoring wizyjny w placówkach oświatowych to konieczność?

Placówki oświatowe to miejsca, których zadaniem jest opieka i edukowanie młodych osób. Z tego względu miejsca te powinny być w pełni bezpieczne dla każdego ucznia, nauczyciela i wszelkich innych osób pracujących na ich terenie. Monitoring wizyjny spisuje się w tej roli idealnie, ponieważ jest prosty w obsłudze, umożliwia obserwowanie wielu miejsc jednocześnie, a dodatkowo zapisuje rejestrowany przez kamery obraz. Dzięki temu można w pewnym stopniu zmniejszyć ilość przypadków agresji między uczniami, kradzieży czy też zapobiegać obecności na terenie szkoły osób nieupoważnionych do tego. Jeśli nawet takie sytuacje będą miały miejsce, to dzięki kamerom możliwe będzie szybsze i skuteczniejsze reagowanie na nie. Oprócz tego monitoring pozwala także na szybsze wykrywanie niebezpiecznych sytuacji takich jak np. pożar, zalanie, nieszczęśliwy wypadek itp.

Gdzie można stosować monitoring a gdzie nie?

Stosowanie monitoringu na terenie placówek oświatowych jest w pełni dozwolone, jednak należy pamiętać, że są pewne ograniczenia w tej kwestii. Nawet w przypadku, gdy spełnione będą wszelkie wymagania formalne, co do stosowania monitoringu w szkole, to nie może on być prowadzony w sposób całkowicie dowolny. Kwestie te regulują przepisy zawarte w art. 109a ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z nimi monitoring stosowany w szkołach nie może obejmować:

  • pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze,
  • pomieszczeń, w których uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników placówki,
  • pomieszczeń sanitarno-higienicznych (np. łazienka),
  • gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
  • szatni i przebieralni.

Stosowanie monitoringu w wyżej wymienionych miejscach jest możliwe tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ale nie naruszy to jednocześnie godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób. W tym celu można stosować różnego rodzaju techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Obowiązki związane z prowadzeniem monitoringu w szkole

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o tym, że zastosowanie monitoringu w szkołach lub innych placówkach oświatowych musi mieć jasne uzasadnienie. Nie można montować monitoringu na terenie tych obiektów bez konkretnego celu. Przy podejmowaniu tej decyzji należy uwzględnić interes szkoły, uczniów oraz nauczycieli. Ponadto kamery nie powinny pojawiać się na terenie szkoły w nadmiarze, ponieważ może to przynieść całkowicie odwrotny skutek do zamierzonego. Warto pamiętać, że to nauczyciele w największym stopniu odpowiedzialni są za bezeceństwo uczniów na terenie szkoły, dlatego nie należy stosować monitoringu jako zamiennika tych obowiązków, a jedynie jako dodatek.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o inwestycji w monitoring, to podstawową kwestią jest zadbanie o odpowiednie poinformowanie wszystkich osób przebywających na terenie szkoły o tym,  że obszar ten jest objęty monitoringiem. Najczęściej robi się to za pomocą tablic informacyjnych lub różnych oznaczeń, które zawierają wszelkie wymagane informacje.

Oprócz tego należy pamiętać, że nagrania z monitoringu, które zawierają wizerunek uczniów, nauczycieli, pracowników placówki czy też innych osób, stają się nośnikami danych osobowych. W związku z tym nagrania te podlegają ścisłej ochronie i dostęp do nich mogą mieć tylko uprawnione do tego osoby. Z tego względu niezbędne jest prawidłowe zabezpieczenie tych nagrań na czas ich przechowywania, który w przypadku placówek oświatowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Monitoring wizyjny w szkole to dobre rozwiązanie, które pozwoli zdecydowanie podnieść poziom bezpieczeństwa osób oraz mienia, dlatego warto rozważyć taką inwestycję, jeśli w danym przypadku ma ona jasno określony cel.